Tre personer som är ordentligt oeniga!
Arv

3 minuter läsning

Oenighet vid arvskifte

Vid arvskifte kan ibland oenighet uppstå mellan arvtagarna. Olika uppfattningar om hur dödsboets tillgångar ska fördelas leder lätt till arvstvister om det inte går att finna en lösning. I sådana situationer kan man ansöka om att ta in en opartisk skiftesman. Skiftesmannen kan i sin tur genomföra ett tvångsskifte om dödsbodelägarna inte kan komma överens. I den här artikeln kan du läsa om vad man kan göra när det råder oenighet vid arvskifte. 

 

 

Många dödsbodelägare, många viljor

När en person går bort ska en bouppteckning göras och dödsboets tillgångar ska delas ut till dem som enligt arvsordningen, eller testamentet, har rätt att ärva. I de flesta fall råder enighet kring att fördela den avlidnes kvarlåtenskap lika och rättvist mellan arvingarna. 

 

I sådana fall är det bara att dela dödsboets tillgångar på antalet arvingar och räkna av eventuella förskott på arvet. Ärvdabalken utgår från att den dödes (arvlåtaren) vilja är att arvet ska fördelas rättvist mellan bröstarvingarna. Om så inte är fallet ska detta i så fall tydligt framgå i testamentet. Det räcker alltså inte att hävda muntliga överenskommelser som en dödsbodelägare och den avlidne påstås ha haft. 

 

Löften om att få ärva specifika föremål och tillgångar är den enskilt vanligaste orsaken till oenighet vid arvskifte och kan skapa konflikter mellan familjemedlemmar. För att undvika oenighet om arvet är det viktigt att alla löften om framtida arv dokumenteras före arvlåtarens död. Detta kan till exempel ske i ett testamente, genom gåvobrev eller som en handling i ett digitalt valv

 

 

Skiftesman och tvångsskifte

Om ni inte kan komma överens sinsemellan kring hur dödsboets tillgångar ska värderas och fördelas kan ni behöva ansöka om en skiftesman. Skiftesmannen utses av närmaste tingsrätt och har till uppdrag att genomföra arvskiftet enligt rådande lag och den avlidnes sista vilja. En skiftesmannen ska i första hand försöka få arvtagarna att nå en gemensam överenskommelse. Om detta inte går kan han eller hon besluta om att genomföra tvångsskifte. Då bestämmer skiftesmannen själv hur arvet ska fördelas. Tvångsskifte ska ses som en sista utväg, när ingen annan lösning är möjlig. 

 

En skiftesman kan ta allt från 10 000 kronor och uppåt, beroende på dödsboets storlek och uppdragets omfattning. Eftersom skiftesmannen arvode i stort sett alltid bekostas av dödsboet, innebär det att arvet minskar (vilket kan vara ett bra argument för att försöka lösa tvisten själva). 

 

 

Vad händer vid oenighet vid tvångsskifte?

För att ett tvångsskifte ska bli giltigt måste samtliga dödsbodelägare acceptera tvångsskifteshandlingen. Om en eller flera dödsbodelägare väljer att inte acceptera tvångsskiftet kan det bli aktuellt att väcka klandertalan – det vill säga överklaga skiftesmannens beslut. Klandertalan väcks mot övriga dödsbodelägare och måste skickas till domstol inom fyra veckor från delgivning. Dröjer det längre än fyra veckor går rätten att överklaga förlorad. 

 

Att driva tvistemål i domstol kan bli en dyr affär för alla inblandade, så tänk efter noga innan ni skickar in en stämningsansökan. Det absolut bästa är alltid att försöka lösa arvstvister utan blanda in skiftesmän och domstol. 

 

 

Undvik oenighet vid arvskifte – skriv testamente

Det sista man vill som arvlåtare är att orsaka oenighet och konflikt mellan sina barn och barnbarn. Därför är det viktigt att din sista vilja finns nedtecknad. Genom att skriva testamente kan du skingra alla oklarheter kring vem som har rätt att ärva vad. Som arvlåtare bör man även vara försiktig när det kommer till att lova bort saker. Vill du att ett specifikt föremål ska tillfalla en specifik person är det viktigt att dokumentera detta innan du dör. 

 

Mer om hur du undviker framtida oenighet vid arvskifte kan du läsa om i vår artikelserie om testamente.

Kom igång idag

Kom igång idag

Bakom trygg identifiering med BankID kan du fylla ditt digitala valv med allt från viktiga dokument, lösenord till betydelsefulla minnen.

Prova gratis
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

När öppnar man ett testamente?

Testamente

3 minuters läsning

När öppnar man ett testamente?

Ett testamente är ett viktigt juridiskt dokument som uttrycker den avlidnes önskemål angående fördelningen av egendom och tillgångar. Men när får man egentligen öppna ett testamente? Vem får öppna det? Och när träder testatorns önskemål i kraft? I den här artikeln talar vi mer om vilka regler som gäller när ett testamente ska öppnas.
Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

3 minuters läsning

Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

Att förlora en nära anhörig är tufft och det krävs tid för att läka – och för att hantera allt praktiskt som begravning och bodelning. Då kan det vara skönt att komma ifrån jobbets måsten ett tag. Men har man rätt till betald ledighet vid dödsfall, och är det möjligt att sjukskriva sig när en anhörig dött? Allt om ledighet vid dödsfall kan du läsa i den här artikeln.
Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

Efterlevnad

3 minuters läsning

Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

När någon går bort behöver anhöriga, men också andra aktörer i den avlidnes liv informeras. Men vem ansvarar egentligen för att meddela dödsfall till anhöriga – och vilka ska nås av informationen? Det finns inga lagar som säger hur och vem som ska meddela ett dödsfall. Inte heller finns det några regler kring vem som ska informeras. Däremot är det alltid någon som tar på sig ansvaret att sprida ordet vidare. Mer om vem som meddelar ett dödsfall till anhöriga och till vilka, kan du läsa i den här artikeln.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.