Fernita

Allmänna villkor

Användning av Fernitas tjänster

 

Uppdaterad 2022–07

1. Allmänt

Fernita tillhandahåller digitala valvet, en lösning för säker förvaring av t ex dokument, viktiga handlingar, lösenord och en stegvis hjälp för att ta hand om det praktiska vid någons bortgång. Fernita är ett bra verktyg att använda för ordning och reda i livet vars innehåll dessutom kan ges till de anhöriga man vill vid bortgång. Detta underlättar för anhöriga. Det går också att endast använda den stegvisa hjälpen.

I Fernita registreras följande typ av personer: ”Kunden”, som använder Fernita för ordning och reda i livet, ”Anhöriga” vars uppgifter anges av Kunden och som får tillgång till all information om Kunden går bort. Dessa allmänna villkor gäller för både Kunden och Anhöriga.

Avtal med Fernita har ingåtts mellan Kunden och Fernita när registreringen fullbordats och kontot godkänts när Kunden har kryssat i boxen ”Godkänn användarvillkor”. Kunden erhåller då en rätt att använda Tjänsten och förbinder sig att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som finns tillgängliga i Fernita (”Villkor”).

 

2. Fernitas tjänster tillhandahålls av Fernita.

Kunder beställer Fernitas tjänster genom att registrera sig. Alla privatpersoner som har ett svenskt personnummer och BankID kan ansöka om registrering av ett konto. Åtkomst till Fernita sker via hemsida.

Efter godkänd registrering av konto kan Fernita förvara Kundens data, avtal och uppladdade dokument (”Data”) till den dagen då Kunden själv väljer att avsluta kontot eller att Kunden avlider och information görs tillgänglig hos Fernita för Kundens utvalda Anhöriga. Fernitas tjänster beskrivs mer ingående på hemsidan.

Behörighet till Kundens Data ges bara till den som kan identifiera sig via BankID som Kund eller när Kunden avlider, som verifierad Anhörig.

Fernita kommer att skicka e-post till Kund och Anhöriga gällande Fernita. Dessa kan innehålla information, ändringar i Fernita samt information om nya funktioner. Dessa utskick är viktiga för tjänsten och kan inte väljas bort.

3. Betalning

Digitala valvet hos Fernita betalas via årsavgift som dras från av Kund angivet betalkort. Stegvisa hjälpen betalas som engångsavgift med av Kund angivet betalkort. Kompletteringsköp kan göras med betalkort.

4. Förmedling av Kundens Data till Anhöriga

Kundens Data kommer bara att göras tillgänglig automatiskt för Anhöriga när en person har registrerats som avliden i Skatteverkets personadressregister (SPAR), och som Fernita kan definiera som en Kund hos Fernita. Fernita ansvarar inte för innehållet i av Kund inlagd Data eller hur Kundens Data hanteras av Anhöriga när sådan Data har blivit tillgänglig för dem.

Finns inte någon Anhörig angiven kan Kundens Data, vid begäran av dödsbodelägare göras tillgänglig manuellt av Fernita efter legitimering av dödsbodelägare. Fernita tar inget ansvar för innehållet av Kund inlagd Data eller hur denna Data hanteras av dödsbodelägare när Kundens Data har blivit tillgänglig för dem.

Data på Kundens konto kommer finnas tillgänglig hos Fernita för Anhöriga i tolv månader efter det datum då Fernita informerats om att Kunden är registrerad som avliden. Därefter raderas Kundens Data som lagrats i Fernita. Möjlighet finns att förlänga Kundens Fernita mot en årsavgift genom betalning från av Anhörig angivet betalkort.

 

5. Tilläggstjänster

Fernita har rätt att när som helst introducera och erbjuda Tilläggstjänster.

Tilläggstjänster avser tjänster vars nyttjande är frivilligt för Kunden. Kunden får automatiskt tillgång till Tilläggstjänster som tillhandahålls utan extra kostnad för Användaren. Användaren informeras i Fernita eller via e-post när sådana Tilläggstjänster introduceras.

Tilläggstjänster som erbjuds mot en avgift eller som kräver Kundens samtycke kommer att informeras om i Tjänsten eller via e-post. Kunden väljer sedan själv om denne vill använda en sådan Tilläggstjänst eller inte.

Observera att särskilda villkor kan gälla för tillhandahållandet av vissa Tilläggstjänster. För att få tillgång till sådana Tilläggstjänster måste Kunden acceptera de särskilda villkoren. De särskilda villkoren och rörande Tilläggstjänsterna utgör tillsammans med Villkoren det fullständiga avtalet mellan Fernita och en Kund (”Avtalet”).

6. Ändring av Fernita

Fernita har rätt att göra ändringar i Fernitas tjänster. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för Fernita och/eller Fernitas design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Fernita ändras. Kunden kommer att informeras om sådana ändringar innan en ändring träder i kraft. Vi kommer att lämna dig sådan information via Fernita eller via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig.

7. Tillgänglighet

Fernita är tillgängligt dygnet runt. Fernita kan inte garantera och ta ansvar för eventuella fel, förseningar eller avbrott. Fernita förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Fernita för service, t.ex., underhåll och uppgraderingar.

8. Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att dessa har för Fernita nödvändiga anslutningar och utrustning, bl.a. en fungerande Internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till Fernitas tjänster.

Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användande av Fernita. Kunden ansvarar för att fortlöpande uppdatera sina egna och Anhörigas kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. Fernita ansvar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kunden lämnat felaktiga uppgifter i sin lagrade Information. Kunden ansvarar för att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Fernita förvaras på ett säkert sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om en Kund misstänker att dennes inloggningsinformation kommit till någon obehörigs kännedom eller att kontot på annat sätt missbrukas, är Kunden skyldig att omedelbart meddela Fernita.

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot detta Avtal, inklusive men ej begränsat till missbruk av Fernita i enlighet med punkt 9. Vidare åtar du dig att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt på grund av dina brott mot detta Avtal eller annan tillämplig lag.

9. Användning och missbruk av Fernita

Kunden ansvarar för sina aktiviteter i Fernita.

Kunden är skyldig att, utöver dessa Villkor, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Fernita. Användare får inte använda Fernitas tjänster på sådant sätt att Fernita eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kunden får således t.ex. inte via Fernita hantera Information som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp (”Skadlig Information”). Kunden ska tillse att Informationen är fri från virus, trojaner, maskar, eller annan skadlig programvara eller kod, att Data är i överenskommet format, samt att Data på annat sätt inte kan skada systemet där Fernita tillhandahålls eller Fernita i övrigt.

För det fall någon Data gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker Kunden till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av sådan Data och hålla Fernita skadeslösa för samtliga skador, kostnader och utlägg Fernita ådragit på sig som resultat av sådant intrång.

Om Fernita misstänker att en Kund använder Fernita i strid med denna punkt 9 har Fernita rätt att utan föregående meddelande till Kunden radera skadlig Information, samt rätt att stänga av Fernita för Kunden.

10. Fernitas ansvar

Fernita tillhandahåller en teknisk lösning för lagring och förmedling av Information mellan Kunden och Anhöriga. Det avtal som ingås mellan Kunden och Fernita är därför endast att bedöma som ett tjänsteavtal avseende tillhandahållande av en teknisk lösning.

Fernita ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av:

a) fel i Kundens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Kundens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Fernita, trots att Fernita på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa;

b) annan omständighet som Kunden ansvarar för enligt avtalet;

c) virus eller annat angrepp på säkerheten under förutsättning att Fernita vidtagit skyddsåtgärder på fackmannamässigt sätt.

d) beror på ett fel utanför Fernitas kontroll som Fernita inte kunde ha räknat med och vars följder Fernita inte kunde ha undvikit (force majeure). Detsamma gäller om underleverantör till Fernita drabbas av sådant fel.

Fernita ansvarar inte direkt eller indirekt skada. Inte heller omfattar vårt ansvar Kundens ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Fernita ansvarar inte för förlust av Data utom vad avser sådan förlust av Data som orsakats av vår eller någon av våra leverantörers försumlighet att utföra avtalade åtaganden om säkerhetskopiering. Ansvarsbegränsningen enligt denna punkt gäller inte om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Part ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till motpart senast inom sex månader från skadetillfället.

11. Behandling av personuppgifter

Som en del av tillhandahållandet av Fernita´s tjänster behandlar Fernita personuppgifter och ansvarar för behandlingen av dessa i enlighet med vad som finns beskrivet i vår integritetspolicy, tillgänglig här.

12. Uppsägning

Kunden kan när som helst och utan meddelande härom säga upp sitt Fernita konto. I sådant fall avslutas Fernita för Kunden och Data i Fernita raderas trettio (30) dagar från det att Fernita mottagit Kundens uppsägning. I samband med Fernitas avslutande upphör även avtalsrelationen mellan Kunden, Anhöriga och Fernita.

Fernita har rätt att stänga av Kunden från Fernita med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att Kunden bryter mot avtalet.

Vidare förbehåller Fernita sig rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Fernita med trettio (30) dagars varsel. Kunden accepterar att vi inte ansvarar gentemot denne eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande. Om Fernita skulle upphöra permanent kommer Kunden att informeras om detta i god tid och ges möjlighet att ladda ner sin lagrade Data.

13. Sekretess

Eftersom Informationen kan innehålla viktiga dokument med känsliga uppgifter är det viktigt för oss att Data hanteras på ett säkert sätt och att Kunderna känner sig trygga med att Data inte hamnar i orätta händer. Hur det går till finns beskrivet i vår integritetspolicy, tillgänglig här. Fernita ska dock iaktta sekretess beträffande Data som hanteras i Fernita och får inte ta del av innehåll eller lämna ut Data till obehöriga personer. Fernita eller våra samarbetspartners har alltså inte något intresse av själva innehållet i den Data som Kunden laddar upp. Det finns flertalet mycket säkra skyddsspärrar i form av krypterinagar som förhindrar obehörig tillgång till Informationen.

Fernita förbehåller sig dock rätten att lämna ut Data eller andra uppgifter som Fernita är skyldigt till på grund av beslut från myndigheter.

Fernita tar inget ansvar hur Anhöriga hanterar Data som Kunden lämnar efter sig.

14. Immateriella Rättigheter

Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Fernita inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri som Fernita tillhandahåller tillkommer Fernita eller dess rättighetsinnehavare och är skyddat enligt lag. Äganderätten till all Data tillhör Kunden, eller den tredje part som har immateriell äganderätt till denna Data.

15. Övrigt

Fernita förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i villkoren och/eller de särskilda villkoren för eventuella Tilläggstjänster. Villkorsändringar ska meddelas Kunden via Fernita eller e-post senast en månad innan ändring sker. Fernita har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Kunden får inte överlåta detta avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Fernita har rätt att utan Kundens samtycke eller meddelande därom helt eller delvis överlåta detta avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

Fernita har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt avtalet.

Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av avtalet ska Fernita och Kunden i första hand försöka komma överens. I andra hand kan Kunden välja att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) och i sista hand ska tvister prövas av allmän domstol varvid Helsingborgs tingsrätt ska vara första instans.

16. Om villkoren

Detta dokument innehåller information rörande Fernita som tillhandahålls av Fernita AB, organisationsnummer 559071–3524. Dessa villkor avser Fernitas tjänster som tillhandahålls av Fernita.

 

Kontaktuppgifter

Support@fernita.se

Fernita AB

Skapa ett konto för att börja använda Fernitas digitala tjänster

Kom igång nu

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.