Avtalsmallar

Gratis mall för fullmakt

En fullmakt ger en annan person rätt att utföra handlingar och fatta beslut åt dig. Detta skulle exempelvis kunna vara bankärenden eller annan vardaglig beslutsfattning. Fullmakten kan vara tidsbegränsad, men om den inte är det gäller den fram till återkallelse. Här finner du vår gratis mall för fullmakt, men också all information du kan tänkas behöva när du ska skriva en sådan. Du vet väl att du hos Fernita även kan lära dig mer om andra juridiska handlingar som samboavtal och testamente, samt ladda ner våra gratis mallar för dessa.

Fullmakt

Psst! Glöm inte att spara en kopia i Digitala valvet

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är som vi nämner ovan en handling som gör det möjligt för dig som fullmaktsgivare att ge en annan person rätt att utföra vissa uppgifter i ditt namn. Detta skulle kunna vara uppgifter som att betala räkningar, närvara vid bolagsstämmor eller köpa en bostad.

 

På senare tid har även framtidsfullmakter blivit allt vanligare. Detta är en typ av fullmakt som träder i kraft först när fullmaktstagaren anser att fullmaktsgivaren är oförmögen att kunna fatta egna avgörande beslut.

Måste en fullmakt vara bevittnad?

Att utfärda fullmakten skriftligt är alltid det bästa alternativet. Muntliga fullmakter riskerar nämligen att leda till diskussioner om dess verkliga innebörd. Rör fullmakten ett mer komplicerat fall är det möjligt att gå via ett juridiskt ombud.

 

Det finns inga krav på att någon ska bevittna fullmakten för att den ska vara giltig. Däremot ökar detta fullmaktens säkerhet och trovärdighet.

Hur skriver man en giltig fullmakt?

 1. Bestäm vem som ska vara fullmaktstagare
  Det är viktigt att du väljer en person som du litar på och som du vet kommer fatta beslut som stämmer överens med din önskan, samt med det som fullmakten avser. Det är först när en fullmaktstagare utsetts som fullmakt kan skrivas.
 2. Gör det tydligt vilka parterna till fullmakten är
  Se till att både ditt och fullmaktstagarens personnummer står skrivna bredvid era namn. Om den andra parten är en juridisk person, d.v.s ett företag eller en organisation, ska organisationsnumret framgå istället. I fullmakter brukar även adress framgå.
  När era namn är återkommande i fullmakten går det bra att enbart namnge. Du kan även referera till er som fullmaktsgivare eller huvudman, eller huvudman respektive fullmaktstagare eller ombud.
 3. Specificera vad uppdraget omfattar och vad fullmaktstagaren får lov att göra
  Se till att vara så noggrann och tydlig som möjligt när du specificerar fullmaktstagarens uppgifter. Avser fullmakten enbart ett engångsuppdrag ska detta förtydligas och om fullmakten exempelvis ger rätt att köpa en bostad ska detta framgå. Då ska det även stå vilken typ av bostad det rör sig om och hur mycket bostaden får kosta. Det kan hända att fullmakten inte är giltig om dessa uppgifter anses vara otydliga.
 4. Ange tidsperiod för fullmakten
  Det finns inga krav på att ange giltighetstiden i fullmakten – däremot bör en giltighetstid användas. Fullmakten kommer automatiskt att förfalla när tidsfristen löpt ut. Att ange giltighetstid minimerar risken för att fullmakten missbrukas.I andra fall ska fullmaktsgivaren bistå dig under en längre tid. Då behöver inte en giltighetstid anges.
 5. Signera fullmakten
  Det finns inga krav på att fullmakten ska signeras. Däremot kan en signatur vara en bra försäkran om att du godkänner fullmakten. Detta är även viktigt för att motparten ska kunna godkänna fullmakten och genomföra det som står i den.

Känner du dig osäker på hur en fullmakt ska skrivas? Använd Fernitas mall för fullmakt helt gratis.

Måste motparten acceptera fullmakten?

Det finns inga krav på att fullmakten ska accepteras av en motpart. Däremot ökar sannolikheten för att motparten ska godkänna fullmakten om den är skriftlig och bevittnad.

Hur fungerar en fullmakt vid ett dödsbo?

Efter ett dödsfall ska det dödsbo som den bortgångne lämnar efter sig delas upp mellan dödsbodelägarna. En fullmakt kan då intyga att övriga dödsbodelägare ger en av delägarna rätten att företräda dem i frågor som rör dödsboet. Läs mer om vad som gäller när ett dödsbo ska delas upp här.

Vad är skillnaden mellan befogenhet och behörighet?

Det finns två juridiska termer som är avgörande när det rör sig om fullmaktens begränsningar. Det gäller dels fullmaktens befogenhet, vilket handlar om vad fullmaktstagaren får göra enligt fullmakten. Den andra termen är behörighet, vilket är vad fullmaktstagaren kan göra.

 

Om fullmaktstagaren överskrider sin behörighet i samband med ett avtal kommer avtalet inte bli bindande för fullmaktsgivaren. Avtalet blir endast bindande om fullmaktsgivaren väljer att godkänna avtalet i efterhand.

Fortsätt läsa

Relaterade artiklar

När öppnar man ett testamente?

Testamente

3 minuters läsning

När öppnar man ett testamente?

Ett testamente är ett viktigt juridiskt dokument som uttrycker den avlidnes önskemål angående fördelningen av egendom och tillgångar. Men när får man egentligen öppna ett testamente? Vem får öppna det? Och när träder testatorns önskemål i kraft? I den här artikeln talar vi mer om vilka regler som gäller när ett testamente ska öppnas.
Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

3 minuters läsning

Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

Att förlora en nära anhörig är tufft och det krävs tid för att läka – och för att hantera allt praktiskt som begravning och bodelning. Då kan det vara skönt att komma ifrån jobbets måsten ett tag. Men har man rätt till betald ledighet vid dödsfall, och är det möjligt att sjukskriva sig när en anhörig dött? Allt om ledighet vid dödsfall kan du läsa i den här artikeln.
Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

Efterlevnad

3 minuters läsning

Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

När någon går bort behöver anhöriga, men också andra aktörer i den avlidnes liv informeras. Men vem ansvarar egentligen för att meddela dödsfall till anhöriga – och vilka ska nås av informationen? Det finns inga lagar som säger hur och vem som ska meddela ett dödsfall. Inte heller finns det några regler kring vem som ska informeras. Däremot är det alltid någon som tar på sig ansvaret att sprida ordet vidare. Mer om vem som meddelar ett dödsfall till anhöriga och till vilka, kan du läsa i den här artikeln.
Se fler artiklar

Skapa ett konto för att börja använda Fernitas digitala tjänster

Kom igång nu

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.