Ett lyckligt ovetande par som snart kommer göra en bodelning
Bodelning

3 minuter läsning

Bodelning vid skilsmässa

Vad händer med tillgångarna när det svåra inträffar och ett äktenskap tar slut? Vid en skilsmässa genomförs en bodelning för att fördela det gemensamma boet och tillgångarna mellan de båda parterna. Men hur går egentligen en bodelning till för gifta? Och vilka tillgångar och skulder ingår i fördelningen? I denna artikel går vi igenom vad som inkluderas i en bodelning vid skilsmässa. Läs vidare för att enklare navigera genom denna i många fall svåra process.

Vad ingår i bodelning vid skilsmässa? 

 

Detta ingår, eller ingår inte, i en bodelning vid skilsmässa enligt äktenskapsbalken (ÄktB):

 

  1. Giftorättsgods: Giftorättsgods är den egendom som makarna har förvärvat under äktenskapet och som ingår i bodelningen. Det omfattar exempelvis fritidshus, bostadsrätter, tomträtter, fordon, bankkonton, investeringar och företagsandelar som har förvärvats under äktenskapet. 
  2. Skulder: Skulder som har uppkommit under äktenskapet, såsom bolån, krediter, lån och andra skulder, ingår också i bodelningen och ska fördelas mellan parterna. 
  3. Egendom som införskaffades innan äktenskapet: Egendom som en make ägde innan äktenskapet är normalt sett inte en del av bodelningen. Det förekommer däremot undantag då egendomen inte blivit gemensam genom exempelvis förvärv – eller att den andre bidragit till att den ökat i värde. 
  4. Särskild egendom: Egendom kan vara särskild och inte omfattas av bodelningen. Det kan exempelvis vara egendom som en make har fått genom arv eller gåva under äktenskapet. Särskild egendom ska återlämnas till respektive make utan att ingå i bodelningen. 
  5. Pensionsrättigheter: Pensionsrättigheter kan ingå i bodelningen och delas upp mellan parterna. Detta inkluderar både allmän pension och tjänstepension som har förvärvats under äktenskapet.

 

Vad som ingår i en bodelning skiljer sig åt beroende på om ett par har varit gifta eller sambor. Mer om vad som ingår i en bodelning för sambor kan du läsa här

 

 

​Hur gör man en bodelning vid skilsmässa?

Bodelning syftar till att dela upp det gemensamma boet och tillgångar mellan två parter som tidigare ingått äktenskap men som nu ska gå skilda vägar. Det första steget är att inventera och värdera tillgångarna och skulderna som ingår i det gemensamma boet. 

 

Enligt lagen ska all egendom som förvärvats under äktenskapet delas lika mellan parterna. Detta inkluderar också skulder som har uppkommit under äktenskapet. Däremot finns det vissa undantag. Ett sådant skulle kunna vara om en make har fått egendom genom arv eller gåva. 

 

 

Så hur går en bodelning till? 

Efter inventeringen och värderingen av tillgångarna och skulderna är nästa steg att avgöra hur bodelningen ska genomföras. Parterna har möjlighet att komma överens om fördelningen av egendomen genom förhandlingar och diskussioner. Bodelning vid skilsmässa kan vara komplicerat. Om det inte går att enas behöver man vända sig till en domstol. 

 

Det är viktigt att inkludera alla tillgångar och skulder av betydelse, men också att kunna styrka vem som äger dem och hur de införskaffades. Samla in relevanta dokument och bevis som kan styrka äganderätten och värdet på tillgångarna. Det skulle kunna vara köpeavtal, kvitton, bankutdrag och taxeringsvärden. 

 

När parterna har enats om fördelningen eller om domstolen har fattat ett beslut, upprättas en bodelningsförrättning. Detta är ett officiellt dokument där fördelningen av egendom och skulder beskrivs. Bodelningsförrättningen ska innehålla uppgifter om vilka tillgångar och skulder som tilldelas respektive make, hur fördelningen ska ske och eventuella ersättningar eller justeringar för att jämna ut fördelningen.

 

Efter att bodelningsförrättningen har upprättats kan den registreras hos Skatteverket för att bli giltig och få rättsverkan gentemot tredje part – till exempel banker eller fastighetsregister.

 

 

Förvara viktiga dokument säkert 

Behöver du, eller du och din partner, en gemensam plats att förvara viktiga dokument inför en eventuell separation eller kanske en bortgång? Förvara testamentet och andra dokument i Fernitas Digitala Valvet

 

 

Måste man göra bodelning vid skilsmässa? 

Det är obligatoriskt att göra en bodelning vid skilsmässa eller äktenskapsskillnad om det finns gemensam egendom eller om någon av makarna begär det. 

 

Däremot är det möjligt att komma överens om en annan fördelning av tillgångarna genom en överenskommelse eller äktenskapsförord. Om det inte finns något sådant avtal eller om makarna inte kan enas om en alternativ fördelning, så regleras bodelningen enligt äktenskapsbalken.

 

 

När måste bodelning ske vid skilsmässa?

Det finns ingen fastställd tidsgräns för när en bodelning måste ske vid skilsmässa. Istället påverkas tidpunkten för bodelningen av omständigheterna och parternas överenskommelse.

 

I de flesta fall genomförs bodelningen i samband med själva skilsmässoprocessen eller kort därefter. Det är vanligt att parterna försöker nå en överenskommelse om bodelningen innan skilsmässan blir slutgiltig. Något som sker genom förhandlingar och diskussioner mellan parterna eller med hjälp av juridisk rådgivning eller medling.

 

Även om det inte finns en strikt tidsgräns för bodelningen, kan det vara fördelaktigt att genomföra den så snart som möjligt efter skilsmässan. Då för att undvika osäkerhet och ekonomiska konflikter. En tydlig och rättvis fördelning av tillgångar och skulder bidrar till att båda parter kan gå vidare med sina liv på ett tryggt sätt. 

 

 

Hur lång tid tar en bodelning vid skilsmässa?

Med utgångspunkt i avsnittet ovan finns det inga regler kring när en bodelning måste genomföras vid en skilsmässa. Med det sagt finns det inte heller något bestämt tidsspann. En bodelning kan ta upp till nio månader eller längre.

Prova gratis

Prova gratis

Bakom trygg identifiering med BankID kan du fylla ditt digitala valv med allt från viktiga digitala filer till lösenord.

Kom igång
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Efterlevnad

2 minuters läsning

Planera en begravning: kostnader och ekonomiska tips

Att planera en begravning under en tid av sorg kan kännas överväldigande, särskilt med tanke på de ekonomiska aspekterna. Det är viktigt att förstå och hantera kostnaderna förknippade med en begravning på ett effektivt sätt. Denna artikel ger vägledning och tips för att skapa en värdig och ekonomiskt hållbar begravning.
Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Arv

2 minuters läsning

Livförsäkring: viktigt att veta för efterlevande

Att navigera i de ekonomiska och administrativa aspekterna av en närståendes bortgång kan vara en utmaning, särskilt när det gäller livförsäkring. Livförsäkring är ett viktigt verktyg för att skydda efterlevandes ekonomiska välbefinnande, men detaljerna kan vara svåra att greppa. Denna artikel erbjuder klarhet och vägledning för efterlevande i hanteringen av livförsäkring.
Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

2 minuters läsning

Att hantera sorg: praktiskt stöd och vägledning för efterlevande

När en närstående går bort står vi inför den utmanande uppgiften att hantera vår sorg. Sorgeprocessen kan vara överväldigande, och det är där tjänster som Fernitas "Hantera en bortgång" kan vara till ovärderlig hjälp. Denna artikel erbjuder praktisk vägledning och stöd för att navigera genom sorgens landskap.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.