Ett lyckligt ovetande par som snart kommer göra en bodelning
Bodelning

3 minuter läsning

Bodelning vid skilsmässa

Vad händer med tillgångarna när det svåra inträffar och ett äktenskap tar slut? Vid en skilsmässa genomförs en bodelning för att fördela det gemensamma boet och tillgångarna mellan de båda parterna. Men hur går egentligen en bodelning till för gifta? Och vilka tillgångar och skulder ingår i fördelningen? I denna artikel går vi igenom vad som inkluderas i en bodelning vid skilsmässa. Läs vidare för att enklare navigera genom denna i många fall svåra process.

Vad ingår i bodelning vid skilsmässa? 

 

Detta ingår, eller ingår inte, i en bodelning vid skilsmässa enligt äktenskapsbalken (ÄktB):

 

  1. Giftorättsgods: Giftorättsgods är den egendom som makarna har förvärvat under äktenskapet och som ingår i bodelningen. Det omfattar exempelvis fritidshus, bostadsrätter, tomträtter, fordon, bankkonton, investeringar och företagsandelar som har förvärvats under äktenskapet. 
  2. Skulder: Skulder som har uppkommit under äktenskapet, såsom bolån, krediter, lån och andra skulder, ingår också i bodelningen och ska fördelas mellan parterna. 
  3. Egendom som införskaffades innan äktenskapet: Egendom som en make ägde innan äktenskapet är normalt sett inte en del av bodelningen. Det förekommer däremot undantag då egendomen inte blivit gemensam genom exempelvis förvärv – eller att den andre bidragit till att den ökat i värde. 
  4. Särskild egendom: Egendom kan vara särskild och inte omfattas av bodelningen. Det kan exempelvis vara egendom som en make har fått genom arv eller gåva under äktenskapet. Särskild egendom ska återlämnas till respektive make utan att ingå i bodelningen. 
  5. Pensionsrättigheter: Pensionsrättigheter kan ingå i bodelningen och delas upp mellan parterna. Detta inkluderar både allmän pension och tjänstepension som har förvärvats under äktenskapet.

 

Vad som ingår i en bodelning skiljer sig åt beroende på om ett par har varit gifta eller sambor. Mer om vad som ingår i en bodelning för sambor kan du läsa här

 

 

​Hur gör man en bodelning vid skilsmässa?

Bodelning syftar till att dela upp det gemensamma boet och tillgångar mellan två parter som tidigare ingått äktenskap men som nu ska gå skilda vägar. Det första steget är att inventera och värdera tillgångarna och skulderna som ingår i det gemensamma boet. 

 

Enligt lagen ska all egendom som förvärvats under äktenskapet delas lika mellan parterna. Detta inkluderar också skulder som har uppkommit under äktenskapet. Däremot finns det vissa undantag. Ett sådant skulle kunna vara om en make har fått egendom genom arv eller gåva. 

 

 

Så hur går en bodelning till? 

Efter inventeringen och värderingen av tillgångarna och skulderna är nästa steg att avgöra hur bodelningen ska genomföras. Parterna har möjlighet att komma överens om fördelningen av egendomen genom förhandlingar och diskussioner. Bodelning vid skilsmässa kan vara komplicerat. Om det inte går att enas behöver man vända sig till en domstol. 

 

Det är viktigt att inkludera alla tillgångar och skulder av betydelse, men också att kunna styrka vem som äger dem och hur de införskaffades. Samla in relevanta dokument och bevis som kan styrka äganderätten och värdet på tillgångarna. Det skulle kunna vara köpeavtal, kvitton, bankutdrag och taxeringsvärden. 

 

När parterna har enats om fördelningen eller om domstolen har fattat ett beslut, upprättas en bodelningsförrättning. Detta är ett officiellt dokument där fördelningen av egendom och skulder beskrivs. Bodelningsförrättningen ska innehålla uppgifter om vilka tillgångar och skulder som tilldelas respektive make, hur fördelningen ska ske och eventuella ersättningar eller justeringar för att jämna ut fördelningen.

 

Efter att bodelningsförrättningen har upprättats kan den registreras hos Skatteverket för att bli giltig och få rättsverkan gentemot tredje part – till exempel banker eller fastighetsregister.

 

 

Förvara viktiga dokument säkert 

Behöver du, eller du och din partner, en gemensam plats att förvara viktiga dokument inför en eventuell separation eller kanske en bortgång? Förvara testamentet och andra dokument i Fernitas Digitala Valvet

 

 

Måste man göra bodelning vid skilsmässa? 

Det är obligatoriskt att göra en bodelning vid skilsmässa eller äktenskapsskillnad om det finns gemensam egendom eller om någon av makarna begär det. 

 

Däremot är det möjligt att komma överens om en annan fördelning av tillgångarna genom en överenskommelse eller äktenskapsförord. Om det inte finns något sådant avtal eller om makarna inte kan enas om en alternativ fördelning, så regleras bodelningen enligt äktenskapsbalken.

 

 

När måste bodelning ske vid skilsmässa?

Det finns ingen fastställd tidsgräns för när en bodelning måste ske vid skilsmässa. Istället påverkas tidpunkten för bodelningen av omständigheterna och parternas överenskommelse.

 

I de flesta fall genomförs bodelningen i samband med själva skilsmässoprocessen eller kort därefter. Det är vanligt att parterna försöker nå en överenskommelse om bodelningen innan skilsmässan blir slutgiltig. Något som sker genom förhandlingar och diskussioner mellan parterna eller med hjälp av juridisk rådgivning eller medling.

 

Även om det inte finns en strikt tidsgräns för bodelningen, kan det vara fördelaktigt att genomföra den så snart som möjligt efter skilsmässan. Då för att undvika osäkerhet och ekonomiska konflikter. En tydlig och rättvis fördelning av tillgångar och skulder bidrar till att båda parter kan gå vidare med sina liv på ett tryggt sätt. 

 

 

Hur lång tid tar en bodelning vid skilsmässa?

Med utgångspunkt i avsnittet ovan finns det inga regler kring när en bodelning måste genomföras vid en skilsmässa. Med det sagt finns det inte heller något bestämt tidsspann. En bodelning kan ta upp till nio månader eller längre.

Prova gratis

Prova gratis

Bakom trygg identifiering med BankID kan du fylla ditt digitala valv med allt från viktiga digitala filer till lösenord.

Kom igång
Dela artikeln på

Magasin

Våra senaste artiklar

När öppnar man ett testamente?

Testamente

3 minuters läsning

När öppnar man ett testamente?

Ett testamente är ett viktigt juridiskt dokument som uttrycker den avlidnes önskemål angående fördelningen av egendom och tillgångar. Men när får man egentligen öppna ett testamente? Vem får öppna det? Och när träder testatorns önskemål i kraft? I den här artikeln talar vi mer om vilka regler som gäller när ett testamente ska öppnas.
Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

3 minuters läsning

Har jag rätt till ledighet vid dödsfall?

Att förlora en nära anhörig är tufft och det krävs tid för att läka – och för att hantera allt praktiskt som begravning och bodelning. Då kan det vara skönt att komma ifrån jobbets måsten ett tag. Men har man rätt till betald ledighet vid dödsfall, och är det möjligt att sjukskriva sig när en anhörig dött? Allt om ledighet vid dödsfall kan du läsa i den här artikeln.
Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

Efterlevnad

3 minuters läsning

Vem meddelar dödsfall – och till vilka anhöriga?

När någon går bort behöver anhöriga, men också andra aktörer i den avlidnes liv informeras. Men vem ansvarar egentligen för att meddela dödsfall till anhöriga – och vilka ska nås av informationen? Det finns inga lagar som säger hur och vem som ska meddela ett dödsfall. Inte heller finns det några regler kring vem som ska informeras. Däremot är det alltid någon som tar på sig ansvaret att sprida ordet vidare. Mer om vem som meddelar ett dödsfall till anhöriga och till vilka, kan du läsa i den här artikeln.
Se fler artiklar

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.