Anhörig:

En person med nära relation, vanligtvis genom familjeband
eller vänskap, till en individ.

 

 

Anmälan om dödsfall:

Formell rapport till myndigheter om någons
bortgång för juridiska och administrativa ändamål.

Arv: Egendom och tillgångar som överförs från en avliden person till
dess efterlevande enligt lagliga bestämmelser.

Arvskifte: Processen för att fördela en avlidens egendom mellan dess
arvingar och lagliga mottagare.

Avlidande: En persons bortgång eller död.

Avskedsceremoni: En ceremoni eller sammankomst för att hedra och
ta farväl av en avliden person.

Avtal: En överenskommelse mellan två eller flera parter som fastställer
villkor och åtaganden som måste uppfyllas.

Balsamering: Processen för att konservera och förbereda en avliden
kropp för begravning eller kremering.

Begravning: En ceremoniell akt där en avliden persons kropp placeras i
en gravplats eller kremeras.

Begravningsavgift: En avgift som tas ut för att täcka kostnader för
begravningsceremonier och begravningar.

Begravningsbidrag: Ekonomiskt stöd som kan ges till efterlevande för
att täcka kostnader för en begravning.

Begravningsbyrå: Ett företag som hanterar arrangemang och detaljer
för begravningar och ceremonier.

Begravningsceremoni: En ceremoniell akt som äger rum vid
begravningen av en avliden person.

Begravningsentreprenör: En person eller organisation som ansvarar
för att organisera och genomföra begravningsarrangemang.

Begravningskista: En kista som används för att innehålla den avlidna
kroppen under begravningen eller kremeringen.

 

Begravningslag: Lagar och bestämmelser som reglerar arrangemang
och procedurer kring begravningar.

Begravningsmusik: Musik som spelas under en begravningsceremoni
för att hedra den avlidna och ge tröst åt sörjande.

Begravningsombud: En person som representerar och agerar på
uppdrag av de efterlevande i begravningsarrangemang.

Begravningsplanering: Processen att organisera och koordinera
detaljer för en begravning eller minnesceremoni.

Begravningsplats: En plats där kroppen av en avliden person begravs
eller askan sprids.

Begravningsritual: Traditionella handlingar och ceremonier som utförs
som en del av en begravning.

Begravningsseder: Etikett och traditioner som omger
begravningsceremonier och relaterade evenemang.

Begravningsstal: Ett tal som hålls vid en begravning för att hedra
minnet av den avlidna personen.

Begravningsvärd: En person som leder och faciliterar en
begravningsceremoni.

Bildspel: En visuell presentation av bilder som visar olika ögonblick i den
avlidnas liv.

Bodelning: Fördelning av gemensam egendom och tillgångar mellan
makar vid skilsmässa eller dödsfall.

Bouppteckning: En formell inventering av en avliden persons tillgångar
och skulder för arvssyften.

Död: Avsaknad av liv; avslutet av en individs biologiska funktioner.

Dödsannons: En offentlig notis som meddelar en persons bortgång och
detaljer om begravningsarrangemang.

Dödsbevis: Ett officiellt dokument som bekräftar och intygar en persons
död.

Dödsbo: Den samling av tillgångar och skulder som en person lämnar
efter sin död.

Dödsbud: Ett meddelande som informerar om en persons bortgång.

Dödsdag: Datumet då en person avlider.

Dödsfall: En persons avlidande eller bortgång.

Dödsförklaring: Ett juridiskt dokument som officiellt intygar en persons
död.

Dödsförsäkring: En försäkring som betalar ut pengar till angivna
mottagare vid den försäkrades död.

Dödsorsak: Den primära anledningen till en persons död.

Dödsruna: En offentlig annons eller artikel som hyllar minnet av en
avliden person.

Dödspara: Att förbereda inför den dagen du inte längre finns.

Dödsår: Året då en person avlider.

Efterlevande: Personer som överlever en avliden individ, vanligtvis
familj och nära vänner.

Efterlevnad: Upprätthållande av någons önskemål eller att leva enligt
någon annans exempel.

Eftermäle: Minnesföremål eller handling som hedrar en avliden persons
minne.

Efterträdare: Person som tar över en position, roll eller egendom efter
någon annans bortgång.

Fernita: En trygg, digital plats för allt det viktiga i ditt liv.

Förlust: Känslomässig eller materiell brist på något värdefullt.

Försäkringsinventering: En lista över en persons försäkringar och deras
detaljer.

Förvaltare: En person som ansvarar för hanteringen av någon annans
tillgångar eller angelägenheter.

Förvaltning: Handhavande av egendom eller ansvar för att fatta beslut
om något.

Grav: En plats där kroppen av en avliden person är begravd eller askan
har lagts.

Gravplats: Område där kroppen av en avliden person begravs eller
askan sprids.

Gravsmyckning: Dekoration eller prydnad som placeras vid eller på en
gravplats.

Gravsten: En sten eller plakett som markerar en gravplats och
innehåller information om den avlidna personen.

Gravsättning: Placering av en kropp eller aska i en gravplats.

Gravvård: Underhåll och vård av en gravplats och dess omgivning.

Gravöl: Traditionell måltid eller sammankomst efter en begravning för
att hedra den avlidna personen.

Hädelse: Häcklande eller respektlös behandling av religiösa eller heliga
föremål.

Härbärge: Tillfälligt boende eller skydd, vanligtvis i svåra eller osäkra
omständigheter.

Härva: Komplex och förvirrad situation eller problem.

Juridik: Studien av lagar och rättsliga system.

Jurist: En person som är kvalificerad och auktoriserad att ge rättslig
rådgivning och företräda klienter.

Kista: En rektangulär behållare som används för att hysa en avliden
kropp under begravning eller kremering.

Kondoleans: Uttryck för medkänsla och sympati till de sörjande efter
någons bortgång.

Kremation: Processen att omvandla en avliden kropp till aska genom
upphettning.

Kremering: Handlingen att kremera en avliden kropp för att omvandla
den till aska.

Kyrkogård: Plats med markerade gravar för begravning och
minnesvård.

Lik: Den avlidna kroppen av en individ.

Likbärare: Personer som bär kistan eller bården vid en begravning eller
kremation.

Likformig: När flera saker är likadana eller har liknande egenskaper.

Liknande: När två eller flera saker delar vissa gemensamma
egenskaper eller drag.

Likvaka: En traditionell observans där vänner och familj stannar vid den
avlidnas sida före begravningen.

Minnesgudstjänst: En ceremoni för att minnas och hedra minnet av en
avliden person.

Minnesgåva: En gåva eller donation till minne av en avliden person.

Minnesplats: En plats som har en speciell betydelse för minnet av en
avliden person.

Minnesstund: En sammankomst där sörjande kan dela minnen och
tröstas efter en persons bortgång.

Minnestal: Ett tal som hålls för att hedra och minnas en avliden person.

Minnestavla: En plakett eller skylt som placeras för att hedra minnet av
en avliden person.

Minnestjänst: En ceremoni som äger rum för att minnas och hylla en
avliden person.

Minnestund: En informell sammankomst efter en begravning för att
minnas den avlidna och dela stöd.

Minnesvärd: Något som är betydelsefullt och värdefullt i minnet av en
person.

Notarie: En person med auktoritet att bevittna och intyga officiella
dokument och signaturer.

Pappersarbete: Dokumentation och administrativt arbete som krävs
vid olika processer och händelser.

Prest: En religiös ledare eller präst som utför ceremoniella och andliga
funktioner.

Psalm: En religiös sång eller dikt som används i andaktsfulla
sammanhang.

Rättigheter: Lagliga förmåner eller privilegier som en individ har.

Samboavtal: Ett juridiskt avtal som reglerar ekonomiska och rättsliga
aspekter för samboende.

Sorg: Starka känslor av förlust och smärta vid någons bortgång.

Sorgarbete: Den emotionella processen att hantera förlust och smärta
efter en avliden persons bortgång.

Sorgbukett: En blomsterbukett som skickas som en gest av medkänsla
till de sörjande.

Sorgeperiod: Tidsram när de sörjande upplever förlust och bearbetning
efter en bortgång.

Sorgkläder: Klädsel som bärs som en symbol för sorg och respekt vid
begravningar och liknande tillfällen.

Sorgligt: När något väcker känslor av sorg och bedrövelse.

Sorgreaktion: Många olika emotionella, kognitiva och fysiologiska
reaktioner på en förlust.

Sorgsenhet: Känsla av sorg och ledsamhet över en förlust.

Sympati: Uttryck för medkänsla och förståelse för någon som upplever
svårigheter eller förlust.

Sörjande: Personer som genomgår känslomässig smärta och förlust
efter en bortgång.

Testament: Ett juridiskt dokument som specificerar hur en persons
egendom ska fördelas efter döden.

Urn: En behållare som innehåller askan från en kremerad kropp.

Vigsel: En ceremoniell akt som markerar inledningen av ett äktenskap.

Vilja: En persons önskemål om hur deras egendom och tillgångar ska
fördelas efter döden.

Välgörenhet: Frivilliga donationer och bidrag till hjälporganisationer
och behövande.

Återförening: Återförening av personer efter en period av separation
eller avskiljande.

Ägodelar: De ägda föremålen och tillgångarna som en person lämnar
efter sin död.

Änglavakt: Symbolisk tro på att en ängel skyddar och övervakar en
person.

Ärvdabalken: Lag som reglerar arv och fördelning av tillgångar efter en
persons bortgång.

Önskemål: Individens uttryckta preferenser och intentioner angående
olika ärenden och situationer.

Överlevande: Personer som lever efter någon annans bortgång.

Överlevnad: Förmågan att överleva och klara av svåra situationer och
utmaningar.

Överlåtelse: Överföring av ägande, rättigheter eller ansvar från en part
till en annan.

 

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att erbjuda en bättre användarupplevelse.